Câu hỏi

Thủ tục mua lại toàn bộ phần vốn góp của một thành viên công ty tnhh htv, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại Đà Nẵng, thì hồ sơ, trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng phần vốn góp ?

.

Trả lời

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng:

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên (Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Về thủ tục hành chính:

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo:

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (Khoản 2 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Về trách nhiệm chung: 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này (Điểm b Khoản 1 Điều 47 53 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014). 

Về nguyên tắc:

Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng phần vốn góp với tư cách là một thành viên góp vốn của công ty, kể từ ngày hai bên hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp.

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên (Khoản 2 Điều 53 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Về xác định giá trị doanh nghiệp:

Tùy thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của công ty, trường hợp cần thiết phải xác định giá trị doanh nghiệp hoặc giá trị phần vốn góp trước khi quyết định việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của thành viên công ty, thì bạn còn phải thực hiện việc kiểm tra thông tin trong các báo cáo quyết toán thuế thu nhập của công ty, báo cáo kiểm toán (nếu có) và báo cáo khác tùy theo quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.      

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào ?

.

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty, đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật đối với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật như thế nào ?