Tìm kiếm

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Tư vấn Luật Khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Khám bệnh, chữa bệnh ?

Thủ tục mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

Tôi là lương y có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Sở Y tế công nhận, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục đăng ký mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng ?

Giấy phép hoạt động y học cổ truyền tại Đà Nẵng

Tôi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động y học cổ truyền tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và tư vấn pháp lý về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền ?

Mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng

Tôi thực hiện thủ tục mở phòng khám đông y tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và tư vấn pháp lý về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ?

Luật An toàn thực phẩm

Tư vấn Luật An toàn thực phẩm, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật An toàn thực phẩm ?

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận sơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp tại Việt Nam ?

Điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định của pháp luật, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ?

Hoạt động sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?