Tìm kiếm

Luật Xây dựng

Tư vấn Luật Xây dựng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng ?

Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp ở nước ngoài thành lập một chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tại Đà Nẵng, Việt Nam để thực hiện hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật của Việt Nam về lĩnh vực thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Công ty ở nước (A) thực hiện ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với một công ty ở nước ngoài khác (B) là chủ đầu tư của một dự án BOT (build operate transfer) tại Việt Nam, công ty ở nước ngoài khác (B) sẽ thực hiện thanh toán theo phương thức T.Tr (telegraphic transfer reimbursement) và L/C (letter of credit) từ Ngân hàng ở quốc gia công ty nước ngoài khác (B) cho các hạng mục tổng thầu EPC của công ty ở nước ngoài (A), hoá đơn hàng hoá của công ty (A) sẽ được gửi đến Ngân hàng ở nước ngoài (B), hàng hoá sẽ được công ty ở nước ngoài (A) giao cho công ty ở nước ngoài (B) tại dự án BOT ở Việt Nam. Trường hợp này, công ty ở nước ngoài (A) có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam không ?

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo phục vụ cho việc thực hiện thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép để hoạt động xây dựng tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, thì cần các loại giấy phép nào ? Văn phòng luật sư tại Việt Nam có thể tư vấn cho nhà thầu nước ngoài về các loại giấy phép xây dựng để được hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam

Hoạt động xây dựng nhà ở nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình tại Việt Nam, có phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chức năng tại Việt Nam cấp giấy phép xây dựng, văn phòng luật sư có thể tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam ?

Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Nhà thầu hoạt động xây dựng cso thể áp dụng các loại mẫu hợp đồng xây dựng nào tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Hợp đồng xây dựng tại Việt Nam cần phải có các nội dung nào ? thực hiện thoả thuận ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà thầu xây dựng quy định của Luật Xây dựng về các loại hợp đồng xây dựng hiện hành tại Việt Nam ?

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài có phải thực hiện thủ tục thành văn phòng điều hành hoạt động thầu xây dựng tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà thẩu nước ngoài về thủ tục thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Công ty nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, có phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?