Tìm kiếm

Mục lục Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.