Tìm kiếm

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các hình thức kinh doanh bất động sản dành cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, theo Luật Kinh doanh bất động sản của Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Điều kiện kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mẫu hợp đồng trong kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành ? dành cho các loại hình doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nội dung này ?

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Các dịch vụ bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các dịch vụ bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Môi giới bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Môi giới bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Định giá bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Định giá bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thẻ tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Kinh doanh quyền sử dụng đất tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Kinh doanh quyền sử dụng đất tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Hợp đồng kinh doanh bất động sản ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hợp đồng kinh doanh bất động sản ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần ? theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Cho thuê nhà có cần phải đăng ký kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Cho thuê nhà có cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh ? hay thành lập công ty ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho hộ gia đình, cá nhân về vấn đề này ?