Tìm kiếm

Luật Tố tụng hành chính

Tư vấn Luật Tố tụng hành chính, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tố tụng hành chính ?

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Tư vấn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ?

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ?

Luật Tố tụng hành chính quy định đối với trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ?

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ?

Luật Tố tụng hành chính quy định đối với việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ?

Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam ?

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định đối với quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam ?

Bộ Luật tố tụng hình sự

Tư vấn Bộ Luật tố tụng hình sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật tố tụng hình sự ?

Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự ?

Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ?

Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật  ?

Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể ?

Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân ?

Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân ?

Suy đoán vô tội ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội ?

Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm ?

Xác định sự thật của vụ án ?

Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về nguyên tắc xác định sự thật của vụ án ?

Luật Trọng tài thương mại

Tư vấn Luật Trọng tài thương mại, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Trọng tài thương mại ?

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài ?

Luật Trọng tài thương mại quy định đối với nội dung về nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài ?

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài ?

Luật Trọng tài thương mại quy định đối với nội dung về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài ?