Tìm kiếm

Bộ Luật lao động

Tư vấn Bộ Luật lao động, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác phục vụ công tác quản lý lao động, nhân sự của doanh nghiệp, công ty ?

Thủ tục cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công ty FDI tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi là nhân viên văn phòng làm việc theo hợp đồng lao động với một công ty tại Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ, mặc dù thời hạn làm việc theo hợp đồng chưa hết hạn, nhưng phía công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi mà chưa cho tôi biết rõ lý do ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi có ký kết hợp đồng lao động với một công ty tại Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, hiện tại công việc và vị trí làm việc của tôi chưa được phù hợp với nguyện vọng và chuyên môn tay nghề, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Tôi thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực khảo sát và đo đạc, trường hợp công ty của tôi thường xuyên phải hợp đồng lao động thời vụ với người lao động tại các địa phương, thì có bắt buộc phải đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho các lao động này không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Năm 2019, tôi có ký kết hợp đồng lao động, thời hạn hợp đồng là 03 năm với một công ty tại Đà Nẵng, đến nay công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi, theo tôi thì việc giải quyết quyền lợi chưa đúng với hợp đồng lao động đã ký kết, tôi có đề nghị công ty giải quyết, nhưng phía công ty cho rằng đã hết thời hiệu giải quyết tranh chấp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Cá nhân là người lao động Việt Nam, có thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật đối với trường hợp này ?

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động đã ký kết hợp đồng lao động với một công ty, có thể tiếp tục ký kết thêm hợp đồng lao động với một công ty khác ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này ?