Tìm kiếm

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để công ty ở nước ngoài có thể thực hiện thủ tục thành lập đại diện thương mại tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ? 

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo phục vụ cho việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể đầu tư thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, theo các hình thức đầu tư nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho các công ty ở nước ngoài về các hình thức đầu tư thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề thành lập văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Đầu tư thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam ?

Đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là chủ sở hữu của công ty ở nước ngoài, có ngành nghề hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Đà Nẵng, cho công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp dịch vụ thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Đà Nẵng ?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Tôi đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam, hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ, nhập khẩu hàng hoá và bán buôn tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Đăng ký góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô mới 100%

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng ký góp vốn đầu tư bằng tài sản là xe ô tô nhập khẩu tư nước ngoài, văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu xe ô tô, hồ sơ, thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam ? các loại thuế nào ? thuế suất là bao nhiêm % khi nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam ?

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự cho doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo một số hợp đồng dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 ? phù hợp cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ ?

Buôn bán nhỏ lẻ có phải đăng ký kinh doanh không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi triển khai việc kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ của riêng mình, nhưng tôi không biết là hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ của tôi có phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hay không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Người dân được mua bán vàng miếng ở đâu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn phòng luật sư có thể tư vấn cho vợ chồng tôi biết, người dân được mua bán vàng miếng ở đâu ?