Tìm kiếm

Luật Hải quan

Tư vấn Luật Hải quan, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan ?

Công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Các hình thức kinh doanh bất động sản dành cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, theo Luật Kinh doanh bất động sản của Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Cho thuê nhà có cần phải đăng ký kinh doanh ?

Cho thuê nhà có cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hay thành lập công ty, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho hộ gia đình, cá nhân về vấn đề này ?

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh ?

Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam ?

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Điều kiện kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Mẫu hợp đồng trong kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành dành cho các loại hình doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp nội dung này ?

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh tại Việt Nam ?

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam ?

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Các dịch vụ bất động sản tại Việt Nam ?

Các dịch vụ bất động sản tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Môi giới bất động sản tại Việt Nam ?

Môi giới bất động sản tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Định giá bất động sản tại Việt Nam ?

Định giá bất động sản tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam ?

Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thẻ tư vấn về nội dung này ?

Kinh doanh quyền sử dụng đất tại Việt Nam ?

Kinh doanh quyền sử dụng đất tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Hợp đồng kinh doanh bất động sản ?

Hợp đồng kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam ?

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?