Tìm kiếm

Luật Nhà ở

Tư vấn Luật Nhà ở, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở ?

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở ?

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở  theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đốii với nội dung này ?

Đổi nhà ở ?

Đổi nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở ?

Thủ tục mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Quản lý sử dụng nhà ở tại Việt Nam ?

Quản lý sử dụng nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Tài chính cho phát triển nhà ở tại Việt Nam ?

Tài chính cho phát triển nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể thực hiện tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Giao dịch về nhà ở tại Việt Nam ?

Thủ tục, giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với vấn đề này ?

Cho thuê nhà ở tại Việt Nam ?

Thủ tục pháp lý cho thuê, thuê nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

Thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người nước ngoài tại Việt Nam đối với nội dung này ?

Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng nhà chung cư ?

Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng nhà chung cư theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Tặng cho nhà ở tại Việt Nam ?

Tặng cho nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với nhà ở tại Việt Nam ?

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở tại Việt Nam ?

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vân pháp lý đối với nội dung này ?

Quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam ?

Quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở tại Việt Nam ?

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý đối với nội dung này ?

Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?