Tìm kiếm

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài có thể mua và sở hữu nhà tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn nội dung này cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam ?

Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam ? cần phái lưu ý về nhứng vấn đề hoặc nội dung nào theo quy định của pháp luật Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho người nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam ?

Quy định chung về phát triển nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quy định chung về phát triển nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua nhà tại Việt Nam ?

Giao dịch về nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục, giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về vấn đề này ?

Cho thuê nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục pháp lý cho thuê, thuê nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng nhà chung cư ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng nhà chung cư ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Tặng cho nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tặng cho nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các hành vi bị nghiêm cấm đối với nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vân pháp lý về nội dung này ?

Quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thừa kế nhà ở tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục thừa kế nhà ở tại Việt Nam ? theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?