Tìm kiếm

Mục lục Luật Cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019

Mục lục Luật Cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28/04/2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/04/2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.