Tìm kiếm

Luật nuôi con nuôi

Tư vấn Luật nuôi con nuôi, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật nuôi con nuôi ?

Điều kiện đối với người nhận con nuôi ?

Luật nuôi con nuôi quy định đối với điều kiện đối với người nhận con nuôi ?

Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, gồm những hiệu định được ký kết với các quốc gia nào ? văn phòng luật sư có thể thông tin về nội dung này ?

Nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ?

Tôi là người nước ngoài mang quốc tịch Hoa Kỳ, hiện đang công tác và có thẻ tạm trú tại Việt Nam, có thể con nuôi tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người Mỹ nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam ?