Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử không phải cấp phép ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp thiết lập một trang thông tin điện tử hay còn gọi là website để giới thiệu về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề kinh doanh và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về thủ tục đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trong trường hợp này ?