Tìm kiếm

Mục lục Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014

Mục lục Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009. Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (1)

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (2)

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành ? văn phòng luật sư có thế tư vấn quy định của pháp luật về nội dung này ?

Người dân được mua bán vàng miếng ở đâu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn phòng luật sư có thể tư vấn cho vợ chồng tôi biết, người dân được mua bán vàng miếng ở đâu ?