Câu hỏi

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vân soạn thảo mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Trả lời

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

Mẫu số: D 04-THADS Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cục (Chi Cục) Thi hành án dân sự …;

Người yêu cầu thi hánh án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):

- Họ và tên: …

- Địa chỉ: …

- Điện thoại: …

- Email: …

Người được thi hành án:

- Họ tên: …

- Địa chỉ: …

Người phải thi hành án:

- Họ tên: …

- Địa chỉ: …

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

- …

- …

2. Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có: 

- …;

- …;

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ... ngày  ... tháng ... năm ... của ...

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ...

…, ngày … tháng … năm …

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Chữ ký, họ và tên)

Nguyễn Văn A

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự: Tải về

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Thi hành án dân sự

Tư vấn Luật Thi hành án dân sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự ?

Quyền yêu cầu thi hành án ?

Luật Thi hành án dân sự quy định đối với quyền yêu cầu thi hành án ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành ? 

Mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn theo mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thoả thuận thi hành án ?

Luật Thi hành án dân sự quy định đối với thoả thuận thi hành án ?