Tìm kiếm

Luật Trọng tài thương mại 2010

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định: Thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài;