Tìm kiếm

Mục lục Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Mục lục Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2011. Luật thanh tra số 22/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.