Tìm kiếm

Mục lục Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016

Mục lục Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2017. Luật báo chí ngày 28/12/1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.