Tìm kiếm

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tư vấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xử lý vi phạm hành chính ?

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính ?

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định đối với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính ?

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh ?

Công ty hoạt động kinh doanh được hơn 6 tháng, nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên và nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty có bị xử phạt vi phạm hành chính không ?

Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài ?

Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài, doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm kê khai và nộp thuế môn bài không ?