Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, gồm những hiệu định được ký kết với các quốc gia nào ? văn phòng luật sư có thể thông tin về nội dung này ?

Trả lời

Chào bạn!  

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp, làm tại Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2000

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Italia, làm tại Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi gữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Italia có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2004

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi Việt Nam và Hoa Kỳ được ký chính thức tại Washington ngày 21 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực thi hành trong 3 năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2005

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ, làm tại Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hào xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Canada có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2005

Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương Quốc Đan Mạch …

Hiệp định Hợp tác nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Ailen …

Hiệp định Hợp tác nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thuỵ Điển …

Hiệp định Hợp tác nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng ngôn ngữ Bỉ …

Hiệp định Hợp tác nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ireland …

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1103/2011/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước Lahay số 33 ngày 29 tháng 5 năm 1993 (Công ước Lahay số 33) về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Công ước giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về diện nuôi con nuôi đặc biệt, theo hiệp ước giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, việc nhận con nuôi từ việt nam sẽ có hiệu lực vào ngày 16/09/2014.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài mang quốc tịch Hoa Kỳ, hiện đang công tác và có thẻ tạm trú tại Việt Nam, có thể con nuôi tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người Mỹ nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

Luật Nuôi con nuôi 2010

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Thay thế Chương VIII gồm các điều từ Điều 67 đến Điều 78 và Điều 105 của Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000), quy định về: Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi, thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế, các hành vi bị cấm, trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em,