Câu hỏi

Trường hợp có nhà đầu tư tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại một số công ty đang hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thì quy định của pháp luật về doanh nghiệp có mối quan hệ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết như thế nào ?

.

Trả lời

Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó; 

- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

- Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó (Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau (Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

- Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau (Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015).

- Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này (Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

- Cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp là trường hợp tổng số cổ phần, phần vốn góp của các công ty này sở hữu bằng hoặc lớn hơn 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty có liên quan (Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015).

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, không có quy định cụ thể về “công ty liên kết”, mà chỉ có quy định về “công ty thành viên”, như sau:

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 188 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Công ty liên kết được quy định tại Điểm đ, i Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 3/14/2014, như sau: “Công ty liên kết” là doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật. “Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Công ty” tại doanh nghiệp khác là cổ phần hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở xuống. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, chỉ có quy định về công ty mẹ, công ty con và công ty thành viên, còn quy định về công ty liên kết chỉ áp dụng đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc 

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào ?

.

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty, đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật đối với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật như thế nào ?