Tìm kiếm

So sánh chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Công ty tại Hà Nội thành lập chi nhánh của công ty tại thành phố Đà Nẵng, nên thành lập chi nhánh hạch toán độc lập hay thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc, các quy định của pháp luật đối với chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật như thế nào ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp, kết nạp thêm thành viên mới là cá nhân cho công ty, hồ sơ, thủ tục và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ? 

.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty tnhh tại Đà Nẵng, hồ sơ pháp lý và trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật ?

Chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng, hồ sơ pháp lý và trình tự, thủ tục thực hiện cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ?

Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp tổ chức lại công ty tại Đà Nẵng, các vấn đề pháp lý có liên quan, trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện tổ chức lại công ty ?

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài ?

Công ty ở nước ngoài thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài, khi đầu tư vốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, trình tự, thực hiện thủ tục này theo quy định pháp luật ?