Tìm kiếm

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể, chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty được thuận tiện ?

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty được thuận tiện ?

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh được thuận tiện nhất ?

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn về thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ?

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty, bao gồm ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trách nhiệm của doanh nghiệp đối vối chi nhánh trực thuộc đã chấm dứt hoạt động như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ, để tôi có thể tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận lợi nhất ?

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?, để tôi có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty được thuận tiện ?

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ, để tôi có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty được thuận tiện ?

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?, để tôi có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty được nhanh chóng và thuận lợi nhất ?

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?

Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty ?

Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty ?

Tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh ?

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho công ty/ chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện công ty/ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ tục và báo giá phí dịch vụ ?

Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giữa công ty mẹ và chi nhánh có phát sinh giao dịch nội bộ, công ty mẹ xuất giao hàng hóa được sản xuất tại Hà Nội cho chi nhánh Đà Nẵng, để bán cho khách hàng, đồng thời chi nhánh tại Đà Nẵng cũng xuất giao hàng hóa do chi nhánh sản xuất tại Đà Nẵng, để công ty mẹ bán cho khách hàng, các giao dịch này có cần phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ? văng phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật có liên quan về vấn đề này ?

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn phòng có thể tư vấn cho tôi về các trường hợp mà doanh nghiệp phải giải thể theo quy định của pháp luật ?