Tìm kiếm

Luật Thanh tra

Tư vấn Luật Thanh tra, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh tra ?

Đăng ký đổi tên công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đổi tên công ty, tư vấn thủ tục đăng ký đổi tên công ty theo quy định pháp luật ?

Tên công ty xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Trường hợp phát hiện tên công ty bị vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, tư vấn quy định của pháp luật ?

Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng, tư vấn, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty ?

Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty, tư vấn quy định pháp luật có liên quan đến thời hạn doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty, tư vấn quy định pháp luật có liên quan đến thời hạn mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tư vấn quy định của pháp luật về thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp ?

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ?

Thời hạn tối đa mà doanh nghiệp được quyền tạm tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật ?

Hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty có phải thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn quy định của pháp luật ?

Đặt tên công ty

Quy định của Luật Doanh nghiệp có liên quan đến việc đặt tên cho công ty, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cách thức thực hiện việc kiểm tra trùng tên của công ty hoặc tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký ?

Địa chỉ trụ sở chính

Quy định của pháp luật có liên quan đến việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty, khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp ?

Ghi ngành nghề kinh doanh cấp 4

Ghi ngành, nghề kinh doanh cho công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ?

Hai người đại diện theo pháp luật ?

Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, một công ty có thể đăng ký 02 người cùng làm người đại diện theo pháp luật của công ty có được không ?

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện lựa chọn 01 trong 04 phương pháp tính thuế GTGT là: khấu trừ hoặc trực tiếp trên GTGT hoặc trực tiếp trên doanh số hoặc không phải nộp thuế GTGT ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Thời hạn thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài dành cho doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc công ty mới được thành lập năm 2020 ?

Chữ ký số công cộng

Công ty mới được thành lập, thì có phải thực hiện việc kê khai và nộp thuế điện tử của công ty bằng chữ ký số công cộng không ?

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng

Hồ sơ thủ tục thực hiện việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp mới được thành lập theo loại hình công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hoá ?

Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý ?

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thực hiện theo hàng tháng hay quý đối với doanh nghiệp được thành lập năm 2017 ?