Tìm kiếm

Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2016. Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Mục lục Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016

Mục lục Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2017. Luật báo chí ngày 28/12/1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Mục lục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Luật này thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002.

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012017. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012017. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Mục lục Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016

Mục lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế hết hiệu lực thi hành.

Mục lục Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Mục lục Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014. Nghị định này thay thế các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

Mục lục Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017

Mục lục Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật Luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 3! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 3! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 4! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 4! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 5! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 5! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 6! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 6! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 7! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 7! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 8! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 8! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.