Tìm kiếm

Tiếp theo 1! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Tiếp theo 1! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014, thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/06/2013.

Tiếp theo 2! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Tiếp theo 2! Mục lục Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014, thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/06/2013.

Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015

Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.

Mục lục Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015

Mục lục Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 ngày 15/12/2006 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014

Mục lục Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2015. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/PL-UBTVQH12, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự số 05/2002/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 2! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Tiếp theo 3! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 3! Mục lục Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Bộ Luật tố tụng hình sư số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Bãi bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật Luật sư số 65/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Tiếp theo 1! Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Tiếp theo 1! Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Tiếp theo 2! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Tiếp theo 2! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Tiếp theo 3! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Tiếp theo 3! Mục lục Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

28 Biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn bản hiện hành hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ? biểu mẫu văn bản thường dùng dành cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (1)

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự (2)

Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có (Khoản 2 Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ biểu mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv hoàn chỉnh, đầy đủ ? văn phòng luật sư có thể soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv viên online ?