Câu hỏi

Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có thể bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hoá tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng hoá qua internet cho công ty FDI tại Việt Nam ?

Trả lời

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty FDI tại Việt Nam:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới (Khoản 3 Điều 23 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài nếu có (Khoản 3 Điều 45 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015).

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, kinh doanh bán lẻ hàng hoá theo yêu cầu đặt hàng qua internet, phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định này (Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018).

Hồ sơ cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ, gồm: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). Bản giải trình có nội dung: Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh. Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định này, trong trường hợp phải thực hiện ENT (Điều 27 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018). 

Thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 và Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

Thực hiện thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty FDI kinh doanh thương mại tại Việt Nam

Công ty FDI tại Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vấn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, mua bán hàng hoá và xuất nhập khẩu hàng hoá tại Việt Nam ?

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ?

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam đối với công ty ở nước ngoài đầu tư vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng Việt Nam, hoạt động kinh kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm xuất khẩu ?

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng, Việt Nam ?