Câu hỏi

Luật Tố tụng hành chính quy định đối với trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ?

Trả lời

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ?

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng:

Các cơ quan tiến hành tố tụng hành chính gồm có:

- Tòa án;

- Viện kiểm sát.

Những người tiến hành tố tụng hành chính gồm có:

- Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;

- Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên (Điều 36 Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng:

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật; giữ gìn thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân theo yêu cầu chính đáng của đương sự.

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan có người có hành vi vi phạm pháp luật đó phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Điều 22 Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Như vậy, nội dung về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được quy định tại Điều 22 Luật Tố tụng hành chính./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Tố tụng hành chính

Tư vấn Luật Tố tụng hành chính, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tố tụng hành chính ?

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ?

Luật Tố tụng hành chính quy định đối với việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ?