Tìm kiếm

Mục lục Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 16/12/2018

Mục lục Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 16/12/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Mục lục Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012. Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.