Tìm kiếm

Mục lục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Mục lục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Luật này thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002.