Hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

28 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Công ty tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm


Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể không được quá 01 năm.


Kiểm toán báo cáo tài chính ?

28 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị được kiểm toán


Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Người đại diện theo pháp luật phải thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày


Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Người đại diện theo pháp luật thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày


Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Người đại diện theo pháp luật thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày


Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác


Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân online

27 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân online


Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020

26 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập


Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

26 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp


Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

26 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Công ty phải công bố nội dung đăng ký doan nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thay đổi


Dịch vụ thành lập công ty FDI tại Việt Nam

26 Mar, 2020// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục sử dụng đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn Luật Đất đai cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn pháp lý thủ tục sử dụng đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Đăng ký thay đổi tên công ty tại Đà Nẵng

25 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thực hiện thay đổi tên gọi cho phù hợp


Đăng ký đổi tên công ty

24 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp


Tên công ty xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

24 Mar, 2020// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Công ty có tên vi phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp