Dự án đầu tư mới của công ty phần mềm ?

24 Apr, 2024// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Công ty phần mềm được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?


Thời hạn hoạt động của dư án đầu tư ?

24 Apr, 2024// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Dự án đầu tư của công ty phần mềm có thời hạn hoạt động là bao nhiêu năm ?


Thời hạn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty phần mềm ?

23 Apr, 2024// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Thời hạn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty phần mềm ?


Khai lệ phí môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở đâu ?

01 Apr, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh ?


Khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế nào ?


Khai thuế TNCN cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Công ty có thể thực hiện việc khai thuế TNCN cho người lao động làm việc tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?


Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc là cơ sở sản xuất khai, nộp và quyết toán thuế TNDN ?

01 Apr, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Công ty có thể thực hiện việc khai, nộp và quyết toán thuế TNDN cho Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?


Lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh có được bù trừ với lỗ ?

30 Mar, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Có thể lấy lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bù trừ với lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản ?


Các bên có quan hệ liên kết ?

30 Mar, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch mua, bán chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp ?


Xuất khẩu hàng hoá có phải lập hoá đơn GTGT ?

18 Mar, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Có phải lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động xuât khẩu hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài ?


Thời điểm lập hoá đơn đối với cung cấp dịch vụ ?

17 Mar, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện việc xuất hoá đơn GTGT tại thời điểm nào ?


Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế ?


Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

29 Mar, 2020// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Xuất giao hàng hóa giữa công ty mẹ và chi nhánh có phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ?


Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

26 Mar, 2020// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập


Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

18 Nov, 2019// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Lãi suất cho vay và mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố


Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?


Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

22 Oct, 2019// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Người nộp thuế đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá


Giao dịch liên kết giữa các bên có quan hệ liên kết ?

20 Oct, 2019// Nhóm: 08_THUẾ PHÍ

Nghĩa vụ của người nộp thuế trong trường hợp có phát sinh giao dịch liên kết