Di chúc của người không biết chữ

26 Nov, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người làm chứng cho việc lập di chúc, di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực


Chiếm hữu không ngay tình

20 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người chiếm hữu tài sản mà không ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm chiếm hữu


Chiếm hữu ngay tình

17 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình, người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh


Tài sản của người thứ ba ngay tình

16 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình, trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu


Cử, chỉ định người giám hộ

24 May, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn quy định pháp luật về trường hợp cử, chỉ định người giám hộ


Người giám hộ đương nhiên

22 May, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật


15 mẫu hợp đồng thông dụng

19 Apr, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo một số mẫu hợp đồng thông dụng


Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

27 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng trao đổi tài sản


Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

23 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tài sản


Một số mẫu hợp đồng thông dụng

19 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng thông dụng dành cho doanh nghiệp và cá nhân


Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

23 Feb, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tài sản


Khai nhận di sản thừa kế

25 Oct, 2017// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn liên quan đến khai nhận di sản thừa kế đối với tài sản là nhà và đất ở


Lập di chúc bằng văn bản

16 Oct, 2017// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn lập di chúc bằng văn bản để lại di sản cho người khác


Bộ Luật dân sự năm 2005

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tư vấn Bộ Luật dân sự


Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

19 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng


Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Các chủ thể trong trách nhiệm hành chính là Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hành chính.Các chủ thể trong trách nhiệm dân sự là bình đẳng trước pháp luật.


Nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Bộ Luật dân sự (2005), có các thuật ngữ: Nghĩa vụ dân sự; Trách nhiệm dân sự; Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ dân sự; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.