Tư vấn thủ tục lập di chúc online

24 Apr, 2020// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ pháp lý tư vân thủ tục lập di chúc online tại Đà Nẵng, Việt Nam


Di sản dùng vào việc thờ cúng

18 Dec, 2019// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Cha mẹ lập di chúc để lại di sản, tài sản là nhà và đất ở, để dùng làm nhà thờ họ có được không ?


Di chúc của người không biết chữ ?

26 Nov, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn lập di chúc của người không biết chữ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Chiếm hữu không ngay tình ?

20 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ pháp lý tư vấn quy định về chiếm hữu không ngay tình tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Chiếm hữu ngay tình ?

17 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ pháp lý tư vấn quy định của pháp luật về chiếm hữu ngay tình tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Tài sản của người thứ ba ngay tình ?

16 Aug, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ pháp lý tư vấn quy định của pháp luật về tài sản của người thứ ba ngay tình tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Cử, chỉ định người giám hộ

24 May, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn quy định pháp luật về trường hợp cử, chỉ định người giám hộ


Người giám hộ đương nhiên ?

22 May, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Tư vấn pháp lý về người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật dân sự


15 mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

19 Apr, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng dân sự thông dụng cho doanh nghiệp, công ty và cá nhân


Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

27 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán tài sản


Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

27 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng trao đổi tài sản cho doanh nghiệp, cá nhân tại Đầ Nẵng, Việt Nam


Một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân

19 Mar, 2018// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng dân sự thông dụng dành cho doanh nghiệp, cá nhân


Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà và đất ở ?

25 Oct, 2017// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ thủ tục tư vấn khai nhận di sản thừa kế đối với tài sản là nhà và đất ở tại Đà Nẵng, Việt Nam


Lập di chúc bằng văn bản ?

16 Oct, 2017// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc bằng văn bản để lại di sản cho người khác tại Đà Nẵng, Việt Nam


Bộ Luật dân sự 2005

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn pháp lý thực hiện thủ tục theo quy định của Bộ Luật dân sự 20025


Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

20 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn về bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?


Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật ?

19 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn pháp lý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam ?


Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Tư vấn so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?