Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

Người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

Trường hợp người lập di chúc, thực hiện việc lập di chúc bằng văn bản nhằm chuyển tài sản của mình cho người được thừa kế sau khi chết, thì người được hưởng thừa kế theo di chúc có thể đồng thời là người làm chứng cho việc lập bản di chúc này được không ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về những người không được làm chứng cho việc lập di chúc ?

Người làm chứng cho việc lập di chúc:

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Điều 632 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015);

Như vậy, trường hợp người được hưởng thừa kế theo di chúc của người lập di chúc, thì không thể là người làm chứng cho việc lập bản di chúc này./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Di chúc không có người làm chứng ?

Di chúc không có người làm chứng ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Lập di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, thì bản di chúc này có hợp pháp không ?

Người giữ bản di chúc ?

Người giữ bản di chúc ?

13 Apr, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Việc giao cho người khác giữ bản di chúc đúng quy định của pháp luật mới được coi là hợp pháp ?

Tư vấn thủ tục lập di chúc ?

Tư vấn thủ tục lập di chúc ?

24 Apr, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tư vân thủ tục lập di chúc tại Đà Nẵng, Việt Nam

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng

18 Dec, 2019// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Cha mẹ lập di chúc để lại di sản, tài sản là nhà và đất ở, để dùng làm nhà thờ họ có được không ?

Di chúc của người không biết chữ ?

Di chúc của người không biết chữ ?

26 Nov, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT DÂN SỰ

Dịch vụ thủ tục tư vấn lập di chúc của người không biết chữ tại Đà Nẵng, Việt Nam ?