Giấy chuyển hộ khẩu ?

25 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý chuyển hộ khẩu tại Đà Nẵng, Việt Nam


Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

24 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng, Việt Nam


Luật Cư trú 2013

22 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý Luật Cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013


Thủ tục đăng ký thường trú ?

28 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú tại Đà Nẵng, Việt Nam


Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình ?

27 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương


Luật Cư trú 2006

24 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013