Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

Ngày 04/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 4912/UBND-KGVX về việc thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện cấp, xác nhận mẫu “Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội” mới và hướng dẫn triển khai thay đổi mẫu cũ.

Theo đó, bắt đầu từ 12 giờ ngày 06/8/2021, mẫu giấy đi đường mới phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

(Kèm theo Công văn số: 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Tên cơ quan/ đơn vị/ doanh nghiệp cấp giấy đi đường … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ____/GĐĐ _____, ngày  ___ tháng  ____ năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

1. Họ và tên: ___________

2. Sinh ngày: ________________ Số điện thoại:____________

3. Số CCCD/CMND: ______________

4. Chỗ ở hiện tại:_________________

5. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến): ______________

6. Vị trí công tác: ________________

7. Số điện thoại cơ quan (hoặc người có thẩm quyền cấp giấy): __________

8. Mã số thuế/ Số GP kinh doanh:______

9. Mục  đích  tham  gia  giao  thông:  ___________________

10. Thời gian có hiệu lực từ:____________đến_______________

 (Thời gian cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp Giấy đi đường xác định theo từng trường hợp cụ thể)

 (Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ công chức/Thẻ viên chức/ Thẻ ngành)

Xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền
(Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)
 
Thủ trưởng cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp cấp Giấy đi đường …
(Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)
 

_______

* Đối với cơ quan, công sở Nhà nước, cơ quan cấp Giấy đi đường cũng chính là cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường mới (file Word): Tải về

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường mới Đà Nẵng (file Word): Tải về 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

01 Aug, 2021// Nhóm: Luật Cư trú

Phòng chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu

Luật Cư trú 2013

Luật Cư trú 2013

22 Mar, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý Luật Cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013

Giấy chuyển hộ khẩu ?

Giấy chuyển hộ khẩu ?

25 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý chuyển hộ khẩu tại Đà Nẵng, Việt Nam

Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng ?

24 Feb, 2018// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu tại Đà Nẵng, Việt Nam

Thủ tục đăng ký thường trú ?

Thủ tục đăng ký thường trú ?

28 Apr, 2016// Nhóm: Luật Cư trú

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký thường trú tại Đà Nẵng, Việt Nam