Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (Mới năm 2019)

09 Aug, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh, cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4


Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

25 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Kinh doanh dịch vụ kế toán, hành nghề đấu giá tài sản, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô


Tài sản góp vốn

20 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật


Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

19 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, tài sản có đăng ký quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất, biên bản giao nhận tài sản


Định giá tài sản góp vốn

18 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí và được thể hiện thành Đồng Việt Nam


So sánh chi nhánh hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

16 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh hạch toán độc lập, thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc của công ty


Văn phòng đại diện của công ty

12 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thành lập văn phòng đại diện của công ty, nội dung đăng ký hoạt động, mức thu lệ phí môn bài, hồ sơ thủ tục khai nộp lệ phí môn bài


Chi nhánh hạch toán độc lập

09 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Chi nhánh hạch toán độc lập, khai nộp thuế thuế môn bài, khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán


Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

03 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, khai nộp thuế thuế môn bài, khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán


Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018

29 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018, cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4


Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

28 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mã ngành kinh tế cấp 4, mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

27 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam, cách ghi chi tiết mã ngành, nghề kinh tế cấp 4 (bốn), khi đăng ký thành lập công ty


Cách ghi ngành, nghề kinh doanh khi thành lập công ty

26 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Cách ghi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế cấp bốn, hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, khi đăng ký thành lập công ty


Mua bán lại doanh nghiệp, công ty

25 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Tư vấn mua bán lại doanh nghiệp, mua bán lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ công ty, đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty


Những quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014

10 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam


Thành lập doanh nghiệp

09 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân


Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

08 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân


Biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp

07 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân