Hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ

27 Aug, 2018// Nhóm: Luật Giao dịch điện tử

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng, hoá đơn điện tử hợp pháp, hoá đơn điện tử không hợp pháp


Hoá đơn điện tử

06 Apr, 2018// Nhóm: Luật Giao dịch điện tử

Văn phòng luật sư ở Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp


Chữ ký số công cộng

06 Mar, 2018// Nhóm: Luật Giao dịch điện tử

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về giao dịch điện tử