Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

26 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014


Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11 2008

26 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11 2008


Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989

26 Jun, 2024// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989


Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

23 May, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thời hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ?


Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khi người lao động nhận tiền lương tháng, thì phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào ?


Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tiền thưởng cho người lao động có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?


Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

31 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Người quản lý doanh nghiệp, không hưởng tiền lương thì có phải tham gia BHXH bắt buộc hay không ?


Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam ?

18 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tư vấn thủ tục về tiền lương và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp tại Việt Nam ?