Vi bằng là gì ?

05 Apr, 2018// Nhóm: Thừa phát lại

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về lập vi bằng theo quy định của pháp luật về thừa phát lại


Thừa phát lại là gì ?

04 Apr, 2018// Nhóm: Thừa phát lại

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định của pháp luật về thừa phát lại