Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải có tư cách pháp nhân


Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài


Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài