Chứng thực chữ ký của công dân Sri Lanka tại Việt Nam

07 Jul, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chứng thực hoặc xác thực hoặc chứng kiến chữ ký của công dân Sri Lanka trực tiếp ký vào lời tuyên thệ, bản khai có tuyên thệ, thư ủy quyền hoặc giấy ủy quyền?


Thoả thuận phân chia di sản thừa kế là nhà và đất ở

05 Jul, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Những người hưởng thừa kế theo pháp luật có quyền thỏa thuận phân chia di sản thừa kế bằng văn bản ?


Thoả thuận phân chia di sản thừa kế

05 Jul, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Những người hưởng thừa kế theo pháp luật có quyền thỏa thuận phân chia di sản thừa kế bằng văn bản ?


Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?


Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ bưu phẩm và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ phụ cấp, trợ cấp và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhờ trông nom nhà cửa và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục kết hôn ở nước ngoài và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký của người Úc tại Việt Nam

08 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chứng thực hoặc chứng kiến chữ ký của người Úc trực tiếp ký vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận hoặc biểu mẫu khác?


Chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam

08 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chứng thực hoặc chứng kiến chữ ký của người Anh trực tiếp ký vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận hoặc biểu mẫu khác?


Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Thủ tục kết hôn với người Tây Ban Nha tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Đăng ký kết hôn với người Tây Ban Nha tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Thủ tục kết hôn với người Anh tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Đăng ký kết hôn với người Anh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Thủ tục kết hôn với người Canada tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Đăng ký kết hôn với người Canada tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Thủ tục kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam

02 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Đăng ký kết hôn với người Mỹ tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?