Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân ?

09 Jan, 2019// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ, thủ tục xác nhận chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân ?


Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn phòn luật sư ở Đà Nẵng tư vấn các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú


Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

12 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật sư ở Đà Nẵng tư vấn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú theo quy định của pháp luât.


Khấu trừ thuế cho cá nhân

02 Apr, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Khấu trừ thuế đối với khoản tiền thù lao, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp


Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

18 Jul, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thuế chuyển nhượng bất động sảnThu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

07 Feb, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn về thu nhập được miên thuế thu nhập cá nhân


Luật Thuế thu nhập cá nhân

06 Feb, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007