Án lệ số 07, 08, 09 và 10 ?

06 Nov, 2016// Nhóm: 27_ÁN LỆ

Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/12/2016.


Án lệ số 01, 02, 03, 04, 05 và 06

02 Jun, 2016// Nhóm: 27_ÁN LỆ

Tòa án nhân dân, tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/06/2016


Lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam ?

01 Jun, 2016// Nhóm: 27_ÁN LỆ

Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua