Một số hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

30 May, 2018// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Văn phòng luật sư tư vấn soạn thảo một số hợp đồng mẫu theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản


Các dịch vụ bất động sản

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản


Hợp đồng kinh doanh bất động sản

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản


Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản


Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Chính phủ quy định cụ thể danh mục các loại bất động sảnChính sách đầu tư kinh doanh bất động sản

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tếĐịnh giá bất động sản

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản


Sàn giao dịch bất động sản

16 May, 2016// Nhóm: Luật Kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản