Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?


Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty ?


Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?


Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

11 Jul, 2021// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế


Chế độ kế toán hộ kinh doanh

22 Feb, 2021// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh phải nộp tiền thuế theo phương pháp khoán hay kê khai thuế ?


Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể không được quá 01 năm.


Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

23 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh


Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh


Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm


Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

22 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh


Đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

22 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ


Cá nhân được đăng ký hộ kinh doanh tại mấy địa điểm ?

10 Dec, 2018// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh nhà hàng, quán ăn tại thành phố Đà Nẵng


Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu ?

01 Oct, 2017// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?


Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

12 Dec, 2016// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?


Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?

16 Jul, 2016// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, do một cá nhân làm chủ hộ kinh doanh ?


Nhóm cá nhân đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?

15 Jul, 2016// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, do một nhóm cá nhân làm chủ hộ kinh doanh ?


Hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?

12 Jul, 2016// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, do một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh ?