Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng, nhưng do chưa xác định được việc có phải thực hiện đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp hay không ? tôi mong được luật sư tư vấn thêm quy định của pháp luật về vấn đề này.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thực hiện tư vấn đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp, theo các nội dung sau đây:

Đăng ký thuế:

Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký doanh nghiệp (Điều 1 Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật thương mại, pháp luật đầu tư (Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016).

Đăng ký tờ khai hải quan:

Việc khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo từng lần phát sinh. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần theo quy định của pháp luật về hải quan thì việc khai thuế, tính thuế thực hiện theo từng lần thực tế xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016).

Hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hồ sơ hải quan (Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016).

Như vậy, bạn có thể tham khảo quy định của pháp luật về đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và việc đăng ký tờ khai hải quan, để xác định việc đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp./.

Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

06 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ?

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

05 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Quy định của pháp luật về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

04 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT ?

Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0%

Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0%

03 Dec, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Mức thuế suất 0% được áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nào ?

Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

30 Nov, 2018// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài có phải xuất hoá đơn GTGT hay không ?