Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

01 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty hực hiện hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, cả nợ thuế của chi nhánh, tiếp tục sử dụng lao động


Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

01 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty thanh toán các khoản nợ, cả nợ thuế của văn phòng đại diện, tiếp tục sử dụng lao động


Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

01 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh


Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện


Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chi nhánh trực thuộc đã chấm dứt hoạt động ?

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh, tiếp tục sử dụng lao động


Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể công ty trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?


Điều kiện giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác


Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty, người quản lý công ty không được thực hiện các hoạt động cất giấu, tẩu tán tài sản


Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho chủ sở hữu


Chấm dứt hiệu lực mã số thuế công ty tại Đà Nẵng

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong trường hợp công ty kinh doanh chấm dứt hoạt động


Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ


Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty gửi thông báo chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng 2020

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi