Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện


Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chi nhánh trực thuộc đã chấm dứt hoạt động ?

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh, tiếp tục sử dụng lao động


Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh


Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể công ty trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?


Điều kiện giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác


Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty, người quản lý công ty không được thực hiện các hoạt động cất giấu, tẩu tán tài sản


Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho chủ sở hữu


Chấm dứt hiệu lực mã số thuế công ty tại Đà Nẵng

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong trường hợp công ty kinh doanh chấm dứt hoạt động


Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ


Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh


Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty gửi thông báo chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng 2020

29 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi


Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

29 Mar, 2020// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Xuất giao hàng hóa giữa công ty mẹ và chi nhánh có phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ?


Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu


Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm, thời hạn tạm ngừng


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ?

28 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp không được quá hai năm