Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

24 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng, Việt Nam


Doanh nghiệp FDI sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?

24 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Dịch vụ tư vấn thủ tục cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?


Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

23 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh


Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh


Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm


Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh


Đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

22 Mar, 2020// Nhóm: Hộ kinh doanh cá thể

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ


Đăng ký lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

21 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính


Công ty có được lập địa điểm kinh doanh ở khác tỉnh ?

20 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh


Lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh

20 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Mức thu lệ phí môn bài đối với hoạt động kinh doanh của địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/năm


Khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh

20 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Đơn vị trực thuộc thực hiện thủ tục nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp


Công trình đường dây điện cao thế 110 KV đi qua vườn nhà ?

20 Mar, 2020// Nhóm: Luật Đất đai

Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không


Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng 2020

19 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dân cung cấp thông tin thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng và các giấy tờ kèm theo


Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Đầu tư thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty, đầu tư theo hình thức hợp đồng


Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích đó


Văn phòng đại diện có phải khai nộp thuế GTGT ?

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán tài sản


Lệ phí môn bài văn phòng đại diện ?

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện chỉ liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại có phải nộp lệ phí môn bài ?


Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

17 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng và cung cấp các giấy tờ kèm theo