Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh/ thành phố tại Việt Nam


Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức công ty 100% vốn nước ngoài


Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Các hình thức đầu tư thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài


Đầu tư thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty cung cấp dịch vụ ở nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam


Đầu tư thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty nước ngoài được thành lập chi nhánh của mình tại Việt Nam, theo biểu cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO


Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa một bên là pháp nhân Việt Nam và một bên là pháp nhân nước ngoài


Đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

12 Apr, 2020// Nhóm: Luật Thương mại

Công ty nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài


Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Các giấy tờ chứng minh công ty mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài


Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh của chủ tài khoản


Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản


Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Việc góp vốn đầu tư bằng Đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua chuyển khoản


Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tnhh tại Đà Nẵng

09 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp


Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Đà Nẵng

09 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ký kết


Thay đổi tên địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tên địa điểm kinh doanh thuộc công ty hoặc chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại địa điểm kinh doanh


Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Địa điểm kinh doanh thuộc công ty hoặc chi nhánh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể


Thay đổi ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh


Thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

08 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh