Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài

Cá nhân là người lao động Việt Nam, có thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? 

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định của pháp luật đối với trường hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác (Khoản 1 Điều 168 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Khoản 1 Điều 20 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013).

Khoản 4 Điều 6 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006, quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức: Hợp đồng cá nhân.

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của Luật này; Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này; Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú (Điều 50 Luật số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006).

Khu vực, ngành nghề và công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 1 và danh mục nghề và công việc cấm đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007. 

Như vậy, người lao động Việt Nam có thể trực tiếp ký hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài và phải thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Apr, 2023// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

19 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

18 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thoả thuận mức lương với người lao động?

Mẫu hợp đồng lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

08 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người đại diên theo pháp luật của công ty FDI có thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ?